Отговор на столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
В Дирекция „Общински строителен контрол“ е постъпило Ваше писмо вх. № САГ 16-ДР00-660/06.07.2016 г., относно Кино „Цанко Церковски“, б. Модерен театьр, находящ се на бул. „Кн. Мария Луиза“ № 26.

В тази връзка Ви уведомяваме, че с оглед преустановяване на започналия разрушителен процес са предприети последващи действия по реда на чл. 72, ал. 3 от ЗКН за предписване на съответните указания в определен срок за изпълнението им.

След изтичане на определените срокове, ще бъде започната процедура по реда на чл. 73 от Закона за културното наследство /ЗКН/ за установяване на цялостното състояние на недвижимата културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи, които се изпълняват от собственика на сrрадата.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ
арх. Влади Калинов